Tư vấn thẩm định giao dịch


Chúng tôi hỗ trợ liên tục và xuyên suốt trong quá trình mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.Với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về doanh nghiệp mục tiêu mà khách hàng sẽ mua;


Nắm bắt đầy đủ các thông tin tài chính và chi phí tài chính (thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh; Năng lực đội ngũ quản lý; Khả năng duy trì vị thế trên thị trường...) để hỗ trợ quá trình định giá doanh nghiệp mục tiêu, cách thức hoạt động thực sự trong quá khứ, hay những vấn đề không được trình bày trong báo cáo tài chính của đơn vị cũng như xác định các rủi ro về thuế, tài chính và tuân thủ pháp luật.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các giải pháp hợp lý để giải quyết và kiểm soát các thông tin/vấn đề và rủi ro có liên quan đến việc sáp nhập cũng như lập kế hoạch và lộ trình sáp nhập.


Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp giám sát hoạt động của doanh nghiệp mục tiêu hậu sáp nhập, ngăn ngừa các rủi ro mới phát sinh và đề ra các giải pháp thích hợp ngăn ngừa rủi ro và đảm bảo hoạt động được liên tục và phù hợp với kế hoạch và lộ trình đã đề ra.