Tư vấn quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động

Quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động là chìa khóa để đạt được mục tiêu chiến lược của Quý Công ty. Dựa trên chiến lược kinh doanh, chúng tôi hỗ trợ khách hàng đặt ra các khung thước đo cụ thể để đo lường tính hiệu quả, kiểm soát và đo lường tiến độ công việc cũng như việc đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.


Chúng tôi giúp khách hàng nâng cao khả năng đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh; tạo liên kết của mối quan hệ giữa kế hoạch chiến lược, kế hoạch ngân sách và dự báo tình hình tài chính hàng năm; tạo mối liên kết chặt chẽ giữa mục tiêu của Quý Công ty và mục tiêu lợi ích cá nhân của nhân viên và Ban Quản lý Công ty; tạo lập một môi trường làm việc và văn hóa hiệu quả hoạt động cao của công ty; tạo cơ sở hạ tầng, hệ thống hiệu quả để cung cấp thông tin và các sự bổ trợ hợp và kịp thời cho ban quản trị ra quyết định kịp thời, phù hợp và hiệu quả; phân tích và đánh giá cơ cấu chi phí hiện tại, các vấn đề và giải pháp giải quyết vấn đề để tối ưu hóa chi phí của khách hàng.