Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Trong tình hình khó khăn hiện nay ở Việt Nam và các nước trên thế giới, nhiều doanh nghiệp đang phải đương đầu với các khó khăn và thách thức như:


- Đầu tư dàn trải không tập trung;
- Chi phí hoạt động kinh doanh cao;
- Hoạt động kinh doanh không hiệu quả;
- Công việc bị trùng lặp và tổ chức thiếu hợp lý;
- Thiếu các hoạt động bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh đa dạng.

Các vấn đề trên là do doanh nghiệp thiếu chiến lược kinh doanh tổng thể hợp lý; thiếu nguồn vốn tiền mặt do phần lớn nguồn vốn đã bị chiếm dụng hoặc đóng băng ở các dự án không hiệu quả; cấu trúc công ty phức tạp do sự phát triển của bộ phận quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển của hoạt động kinh doanh; chưa sử dụng hết nguồn lực, nhân tài của công ty; hệ thống quy trình chưa được thiết kế và hoạt động phù hợp; thiếu các thông tin tin cậy và kịp thời; các báo cáo quản trị không đầy đủ.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp:

-  Xác định và xây dựng lại chiến lược kinh doanh của công ty;
-  Đánh giá và sắp xếp lại danh mục đầu tư để loại bỏ các hoạt động đầu tư không hiệu quả;
-  Tái cấu trúc nợ, vay;
-  Đánh giá, xây dựng và cải thiện quy trình hoạt động;
-  Đánh giá và đào tạo nhân sự;
-  Đánh giá và sắp xếp lại các hoạt động bổ trợ để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.