Tư vấn quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro và tính tuân thủ

Chúng tôi giúp doanh nghiệp:

       -   Triển khai giải pháp Quản lý rủi ro doanh nghiệp ("ERM"):

       -   Đánh giá hiện trạng của các sáng kiến quản lý rủi ro hiện hữu, phát triển cơ chế quản lý rủi ro, đào tạo nâng cao nhận thức về ERM, lập hồ sơ rủi ro và soát xét sau khi triển khai;

       -   Soát xét chất lượng của các chức năng ERM;

       -   Thiết kế và triển khai các cơ chế tuân thủ, đào tạo nâng cao nhận thức về tuân thủ, thiết kế và triển khai các quy trình tự đánh giá về kiểm soát, và soát xét sau khi triển khai;
       -   Soát xét chẩn đoán và hỗ trợ trong các dự án sẵn sàng tuân thủ pháp luật và quy định, bao gồm Luật Sarbanes-Oxley và Luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA).