Ấn phẩm

Chúng tôi ban hành một số ấn phẩm để trình bày các thông tin về kinh doanh, luật pháp ở Việt nam và các vấn đề chuyên môn của kế toán và thuế.


Các ấn phẩm của chúng tôi bao gồm Hướng dẫn kinh doanh tại Việt nam, Sổ tay thuế tại Việt nam, Bản tin thuế, Bản tin luật.


  • Các ấn phẩm gần nhất

  • Những Điểm Cơ Bản của Pháp Luật Lao Động 2015 Tài liệu PDF