Bản tin thuế


Bản tin pháp lý hành tháng sẽ giúp các bạn tổng hợp các văn bản thuế mới ban hành, hay có hiệu lực trong tháng. Bản tin sẽ giúp các bạn cập nhật và hiểu sâu hơn về các thông tin mới này và giúp doanh nghiệp ngăn ngừa rủi ro về việc không tuân thủ pháp luật thuế.