Điều tra gian lận và rủi ro pháp lý

Doanh thu bị thất thoát, chi phí bị kê khống, tài sản bị biển thủ vì gian lận của nhân viên là những vấn đề mà hầu hết các doanh nghiệp đều có thể gặp phải. Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu phần nào rủi ro này và tư vấn cho doanh nghiệp các hành động thích hợp để phát hiện và ngăn chặn chúng.


Với dịch vụ đánh giá mức độ nhạy cảm với gian lận, dựa trên sự hiểu biết về các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp để đánh giá sự nhạy cảm đối với gian lận và xác định các yếu tố rủi ro về gian lận. Chúng tôi cung cấp các giải pháp để loại bỏ các sơ hở, thiếu sót này và đưa ra các giải pháp quản lý hiệu quả các rủi ro được xác định.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra về gian lận trong kinh doanh để phát hiện hoặc định lượng mức độ gian lận. Chúng tôi phối hợp làm việc với Ban quản lý cấp cao, bộ phận kiểm toán nội bộ và bộ phận pháp lý của doanh nghiệp. Kết quả công việc của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có tranh chấp, tố tụng.

Trường hợp gian lận đã được xác định, chúng tôi có thể giúp bạn định lượng tác động của nó đến doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp thích hợp.