Kiểm toán nội bộ

Chúng tôi giúp Quý Công ty rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ. Việc rà soát này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của Quý Công ty. Phạm vi của việc rà soát bao gồm: soát xét tổng quan các lĩnh vực kiểm soát chính; báo cáo tổng hợp cho ban lãnh đạo của Công ty hay Công ty mẹ (bao gồm các nhược điểm chính về kiểm soát và các biện pháp ưu tiên để cải thiện, nhận xét về kinh nghiệm của các thành viên quản lý và khả năng của họ trong việc thực hiện bất kỳ thay đổi nào được đề xuất).


Chúng tôi hỗ trợ Quý Công ty thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ, bắt đầu từ việc tìm hiểu kỳ vọng của các bên liên quan về chức năng kiểm toán nội bộ. Các công việc có thể bao gồm:

-    Phân tích sự kỳ vọng của các bên liên quan;
-    Lập điều lệ kiểm toán nội bộ, xây dựng chiến lược kiểm toán nội bộ;
-    Đánh giá rủi ro để có thể tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có rủi ro cao hơn;
-    Lập kế hoạch về nhân lực ước tính và các kỹ năng cần thiết theo một mô hình phát triển đã được thống nhất;
-    Xây dựng các bản mô tả công việc cho các vị trí chủ chốt trong bộ phận kiểm toán nội bộ. Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với Quý Công ty để đưa ra phương án phù hợp nhất cho việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ của Quý Công ty.

Chúng tôi giúp Quý Công ty soát xét hiệu quả hoạt động, đảm bảo chất lượng và đào tạo cho bộ phận kiểm toán nội bộ của Quý Công ty. Chúng tôi sẽ giúp làm rõ và xác nhận các kỳ vọng của các bên liên quan đối với bộ phận kiểm toán nội bộ bằng cách đánh giá cơ cấu, phương pháp, nguồn lực và năng lực hiện tại của bộ phận kiểm toán nội bộ theo các kỳ vọng về giá trị. Chúng tôi sẽ xác định các cơ hội cải thiện năng lực và quy trình kiểm toán nội bộ của Quý Công ty và hỗ trợ Quý Công ty xây dựng kế hoạch nâng cao sự thuần thục và năng lực phù hợp với mục tiêu của mình.