Dịch vụ tư vấn thuế hàng tháng


Trong giai đoạn hiện nay, luật thuế tại Việt nam có nhiều thay đổi và chuyển biến tích cực để hỗ trợ cho việc toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế như đã cam kết trong quá trình gia nhập WTO,  FTA cũng như việc chuẩn bị gia nhập TPP trong năm 2015.


Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy Ban Giám đốc của Công ty thường rất bận rộn trong việc điều hành doanh nghiệp, phát triển kinh doanh và rất ít có cơ hội và thời gian để cập nhât chi tiết các thay đổi trên. Do vậy, họ gặp không ít khó khăn để sử dụng các thay đổi tích cực và có lợi này cho Công ty của mình và đôi khi sự ảnh hưởng này là rất lớn.


Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, hãy để chúng tôi thực hiện sứ mệnh này cho Quý Công ty. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe Ban Giám đốc công ty, tìm hiểu các vấn đề của Quý Công ty để chia sẻ thông tin và các cơ hội áp dụng các thay đổi tích cực này vào hoạt động kinh doanh của Quý Công ty.