Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tính thuế thu nhập cá nhân ("TNCN") bao gồm việc chuẩn bị và nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng và tờ khai quyết toán thuế TNCN. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế TNCN như cấu trúc hệ thống lương thưởng sao cho có hiệu quả về mặt thuế.