Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế

Chúng tôi đã xây dựng quy trình soát xét việc tuân thủ quy định về thuế của doanh nghiệp, đảm bảo các vấn đề trọng yếu về thuế đang được kiểm soát cũng như đề ra các giải pháp, kế hoạch thuế cụ thể cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp thông tin về các chủ đề thuế nổi cộm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả các vấn đề này. Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp cần thiết để giảm thiểu các rủi ro trọng yếu.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ rà soát thuế đối với những công ty mục tiêu trong hoạt động mua bán và sáp nhập của doanh nghiệp để phân tích các rủi ro và hiện trạng thuế của công ty mục tiêu.